Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1970-1975     

Aantal gevonden publicaties : 52   (uit: 888)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00003  
Ermelo – Door deling zichzelf - Ermelo 25 jaar zelfstandig
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1972)    [Dijk van, J.W.P.; C. Kortenhoeven]
Het boek is in 1997 uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan van de ‘nieuwe gemeente’ Ermelo. Het wetsontwerp over de zelfstandigheid van de gemeente Ermelo werd op 21 september 1971 door de Eerste Kamer aangenomen. Voorheen vormden het dorp Ermelo en bijbehorende buurtschappen samen met Nunspeet en enkele omliggende dorpen één gemeente . Vanaf 1972 werden Nunspeet en Ermelo zelfstandige gemeenten. Na een inleiding hierover volgt een rijk geïllustreerd boek waarin veel historische aspecten over Ermelo aan de orde komen. Kortom …. een ‘aanrader’!
Riemer & Walinga;  
 

2. Databasenummer: 00015  
Ermelo in oude ansichten
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1971)    [Graaf A.R., van der]
Na een inleiding over de ontwikkelingsgeschiedenis van Ermelo volgt de beschrijving van een wandeling door het dorp, geïllustreerd door tientallen foto’s van oude ansichtkaarten.
Europese Bibliotheek Zaltbommel;  
 

3. Databasenummer: 00027  
Een kort verhaal over de lange geschiedenis van Ermelo
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1972)    [Wel van der, H.]
Uitgegeven ter gelegenheid van de verworven zelfstandigheid van de Gemeente Ermelo op 1 januari 1972 en de installatie van Ermelo’s eerste ‘eigen’ burgemeester, de heer E. Ph. Veen, op 16 maart 1972.
Bolhuis - Ermelo;  
 

4. Databasenummer: 00028  
Het Vademecum van Ermelo
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1972)    [Gemeente Ermelo]
Het Vademecum van Ermelo’72 bevat alle belangrijke gegevens die de lezer in 1972 nodig had en waarvan de uitgave mogelijk was gemaakt door de adverteerders.
dr.: Vropon;  
 

5. Databasenummer: 00076  
60 jaar RABOBANK Ermelo - Harderwijk 1915 - 14 augustus 1975
Diversen -- Ermelo - jubilea           (1975)    [Publ. Coöp. Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank]
De Rabobank “Ermelo-Harderwijk” bestond 60 jaar in 1975. In dit boekje wordt de geschiedenis van de bank vanaf de oprichting verwoord. De Coöperatieve Boerenleenbank “Ermelo” ontwikkelde zich van een eenvoudige ‘landbouwkredietbank’ tot een moderne bank.
Coöp. Rabobank; Ermelo-Harderwijk W.A.; dr.: Grafisch Bedrijf Letsch;  
 

6. Databasenummer: 00153  
Zorgen door zegen
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1971)    [Fidder, Henk]
Enkele grepen uit de wordingsgeschiedenis van het Chr. Blindentehuis Sonneheerdt te Ermelo (1921-1971), een uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging Christelijk Blindentehuis “Sonneheerdt” te Ermelo.
Ver. Chr. Blindenhuis Sonneheerdt;  
 

7. Databasenummer: 00187  
Langs de oude Gelderse kerken - Achterhoek / De Liemers
Religie -- Gelderland - algemeen           (1973)    [Hoekstra, Gerard Drs.]
In dit boekje wordt u in 6 verschillende routes langs de kerken in de Achterhoek en de Liemers gevoerd. Naast relevante informatie zijn ook veel foto’s van kerken etc. opgenomen.
Bosch & Keuning Baarn;  
 

8. Databasenummer: 00196  
Sprokkelen op de Noordwest - Veluwe
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1973)    [Wentzel, Gé]
Sinds 1945 is er ook op de Noordwest-Veluwe veel veranderd en verdwenen o.a. veel ‘streekgebruiken’ zoals de burenplicht. In dit boek is over oude gewoonten, streekgebruiken en gebeurtenissen nog het een en ander ‘bijeengesprokkeld’ en in woord en beeld weergegeven in de hoofdstukken: In bos en hei; Leven en werken op het land; In stad en dorp; en Aan en op het IJsselmeer.
Ned. Historiën te Berkel-Rodenrijs;  
 

9. Databasenummer: 00200  
Veluws Oorlogsdagboek
Oorlog -- Veluwe - algemeen           (1972)    [Wentzel, Gé]
De auteur geeft in het voorwoord aan op 10 Mei 1940 te zijn begonnen met het bijhouden van de belangrijkste gebeurtenissen uit ‘Wereldoorlog II’ in dagboeken. Notities uit deze dagboeken werden verwerkt in artikelen in de Elburger Courant onder de rubriek ‘Veluwse Notities’. In het boek is deze artikelenreeks, met zeer gedetailleerde gegevens, terug te vinden.
Ned. Historiën te Berkel Rodenrijs;  
 

10. Databasenummer: 00207  
De Veluwe, land van bos en hei
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwe - algemeen           (1970)    [Fuchs, J.M. Dr. - W.J. Simons]
In een groot aantal hoofdstukken worden allerlei aspecten over de Veluwe beschreven, zoals:De Veluwse boerderij; het dialect van de Veluwe; balkenbrei en kruudmoes; oude wegen; Veluwse kastelen; wandelen op Staverden; stijlkamers; het Solse gat; aardmannetjes; het Deelerwoud en Slag bij Arnhem enz. enz.
uitg. Westfriesland - Hoorn;  
 

11. Databasenummer: 00234  
De Hoge Veluwe
Flora & Fauna -- Veluwe - algemeen           (1973)    [Alings, Wim]
Bijzonder in dit fraaie fotoboek is dat de beperkte teksten over ‘de Hoge Veluwe’ zijn weergegeven in vier talen resp.: Nederlands, Duits, Engels en Frans.
Stichting Het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’;  
 

12. Databasenummer: 00280  
Grafheuvels op de Bergsham
Archeologie -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1971)    [Hulst, R.S.]
Een dun boekje met interessante informatie voor de (amateur) archeoloog over de grafheuvelgroep die zich ten zuidwesten van Garderen bevindt.
Fibula - Van Dishoeck en Rijksdienst voor het Oudheidk. Bodemonderzoek;  
 

13. Databasenummer: 00297  
Harderwijk zesmaal beschreven: 1598-1639- 1648-1654-1741-1844
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1973)    [Mars, K.]
In dit boekje zijn de vijftien afleveringen die tussen oktober 1972 en februari 1973 in het Veluws Dagblad werden afgedrukt, opgenomen.
Oudheidk. Vereniging Herderewich;  
 

14. Databasenummer: 00343  
Geologische overzichtskaarten van Nederland en toelichting
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1975)    [Zagwijn, W.H.C. en J. van Staalduin]
In deze ‘map’ zit een vijftal geologische overzichtskaarten t.w. : Geologische overzichtskaart van Nederland; Overzichtskaart toegepaste geologie; Geologische overzichtsprofielen door Nederland; Glaciale verschijnselen gedurende het Saalien, overzichtskaart; Ondiepe breuken en bovenkant van de Formatie van Maassluis, overzichtskaart. Ook bevindt zich in de map een ‘toelichting’ bij de geologische overzichtskaarten. (map staat bij GROOT FORMAAT boeken)
Rijks Geologische Dienst;  
 

15. Databasenummer: 00344  
Mineralen en gesteenten in kleur
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1974)    [Callisen, Karen]
Zie B00341 In dit boekje worden mineralen en gesteenten beschreven aan de hand van kleurenfoto’s. Het kan beschouwd worden als een ‘inleiding’ in de mineralogie en petrologie.
Moussault uitg. BV Baarn;  
 

16. Databasenummer: 00348  
De Prehistorie
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1974)    [Stuurman, P]
Fibula Juniorreeks nr. 22 Wij weten eigenlijk nog weinig van onze ‘verre voorouders’’. Wat we weten heeft vaak betrekking op materiële zaken, bodemvondsten e.d. Vragen waarop een duidelijk antwoord vaak ‘gebrekkig’ was, zijn o.a.: * Hoe zagen onze voorouders eruit? * Hoe zag de wereld, waarin zij leefden, eruit? * Wat aten ze? * Hoe waren zij ‘gekleed’? * Wat betekenden geboorte en dood voor hen? * Geloofden ze in een leven na de dood??
Fibula - van Dishoeck Bussum;  
 

17. Databasenummer: 00365  
1833 Reuvens in drenthe
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1973)    [Brongers, J.A.]
Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de 2e helft van de 19e eeuw. Na Voorwoord en Inleiding: De belangrijkste personen die Reuvens ontmoet heeft; Genootschap ter beoefening en opheldering der oudheden en geschiedenissen van Drenthe; Opmerkingen betreffende het ‘aantekeningenboek’ en de kaarten; De archeologische monumenten die in het notitieboek beschreven zijn; De door Reuvens gebruikte literatuur; Reuvens’ betekenis voor de archeologie; De wijze waarop RA 31 is uitgegeven;Literatuur; Bibliografie van C.J.C. Reuvens( 1793-1835); Catalogus van de tot RA 31 behorende kaarten; en Het aantekeningenboek RA 31 (transcriptie en Engelse vertaling)
Unieboek Bussum;  
 

18. Databasenummer: 00384  
Garderen
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1971)    [Hulst, R.S.]
Zie ook B00381 Grafheuvels op de Bergsham bij Garderen – archeologische monumenten Nederland – nr. 2.
Fibula-van Dishoeck;  
 

19. Databasenummer: 00395  
De Neanderthalers - het ontstaan der mensheid
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1973)    [Constabel, George]
Het ontstaan der mensheid. Na grondig onderzoek is gebleken, dat de opvatting dat een “NEANDERTHALER” verre van menselijk was en eerder een ‘grauwend, sloffend beest dan een intelligent wezen’, een onjuist beeld was. In het totaalbeeld van de Neanderthaler komt eigenlijk de ‘geest’ van de moderne mens in het lichaam van een archaïsch (= uit een zeer oude periode der beschaving) wezen naar voren. Dit oordeel is voortgekomen uit ontdekkingen over geloof, rituelen en gewoonten van de Neanderthalers
TimeLife boeken;  
 

20. Databasenummer: 00404  
Lexicon – geschiedenis der lage landen
Wereldgeschiedenis -- Archeologie – geologie           (1971)    [Jansen, H.P.H. Dr.]
De ‘geschiedenis der lage landen’ wordt beschreven in een zestal hoofdstukken resp.:I Oudste en oude geschiedenis ; II Middeleeuwen; III Nieuwe geschiedenis; IV Nieuwste geschiedenis; V De koloniale gebieden sins 1795; VI Aanhangsel over: graven, hertogen, landvoogden, stadhouders, vorsten en kabinetten. Kortom: een overzichtelijk naslagwerk met belangwekkende gebeurtenissen en ontwikkelingen op staatkundig, godsdienstig, cultureel en sociaal - economisch gebied.
Prisma;  
 

21. Databasenummer: 00409  
De Franken in Nederland
Vaderlandse geschiedenis -- Archeologie – geologie           (1974)    [Blok, D.P. Dr.]
Over de Franken in ons land zijn twee periodes te onderscheiden. Allereerst de periode van de 3e tot de 5e eeuw, als de Franken in het kader van migratie uit Oost - Nederland over de Rijn naar Brabant en vandaar naar Zuid - België en Frankrijk trekken. In de tweede periode, eeuwen later, wordt er over Franken gesproken als deelnemers aan een machtig rijk, dat de resten van de Romeinse macht in Frankrijk ‘afgelost’ heeft en naar het noorden trekt om het ‘mondingsgebied’ van de grote rivieren definitief te veroveren.
Fibula-van Dishoeck;  
 

22. Databasenummer: 00414  
De Veluwe, land van bos en hei - regioreeks deel IV
Cultuur -- Archeologie – geologie           (1970)    [Fuchs, J.M. Dr. en W.J. Simons]
In dit informatieve boek worden ca 80 ‘aspecten van de Veluwe’ beschreven. Een kleine selectie daaruit: Het Veluwse land; De Veluwse boerderij; Knipmuts en zwarte pet; Balkenbrei en kruudmoes; Uddelermeer; Wandelen op Staverden; Papiermakers; Het Solse gat; De Hoge Veluwe; Koninklijk Domein. enz. enz. De illustraties bij de talrijke aspecten zijn dikwijls getekend.
uitgave: Westfriesland Hoorn;  
 

23. Databasenummer: 00424  
Het Koninkrijk der Nederlanden in Tweede Wereldoorlog 1939-1945
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1970)    [Jong de, L. Dr.]
Deel 3 - Mei’1940
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam dr.: Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

24. Databasenummer: 00425  
Het Koninkrijk der Nederlanden in Tweede Wereldoorlog 1939-1945
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1972)    [Jong de, L. Dr.]
Deel 4 - 1e helft - Mei’40 / Maart’41
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam dr.: Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

25. Databasenummer: 00426  
Het Koninkrijk der Nederlanden in Tweede Wereldoorlog 1939-1945
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1972)    [Jong de, L. Dr.]
Deel 4 - 2e helft - Mei’40 / Maart’41
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam dr.: Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

26. Databasenummer: 00427  
Het Koninkrijk der Nederlanden in Tweede Wereldoorlog 1939-1945
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1974)    [Jong de, L. Dr.]
Deel 5 - 1e helft - Maart’41 / Juli’42
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam dr.: Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

27. Databasenummer: 00428  
Het Koninkrijk der Nederlanden in Tweede Wereldoorlog 1939-1945
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1974)    [Jong de, L. Dr.]
Deel 5 - 2e helft - Maart’41 / Juli’42
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam dr.: Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

28. Databasenummer: 00429  
Het Koninkrijk der Nederlanden in Tweede Wereldoorlog 1939-1945
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1975)    [Jong de, L. Dr.]
Deel 6 - 1e helft - Juli’42 / Mei’43
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam dr.: Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

29. Databasenummer: 00430  
Het Koninkrijk der Nederlanden in Tweede Wereldoorlog 1939-1945
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1975)    [Jong de, L. Dr.]
Deel 6 - 2e helft - Juli’42 / Mei’43
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam dr.: Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

30. Databasenummer: 00483  
Genealogisch Repertorium A – L
Genealogie -- Genealogie           (1972)    [Wieberdink, G.L.]
Het Genealogisch Repertorium is een naslagwerk met verwijzingen naar elk boek of artikel, waarin drie of meer generaties van een bepaalde familie worden genoemd. Het boek zal aan hen, die het (kunnen) raadplegen, de weg wijzen naar veel onvermoede bronnen en dus een niet te onderschatten hulpmiddel zijn bij het opzoeken van gegevens over personen en geslachten. Het boek werd als ‘feestgeschenk’ aangeboden t.g.v. het 50-jarig bestaan van het ‘Genealogisch – heraldisch Genootschap de Nederlandsche Leeuw’. In dit deel worden honderden familienamen genoemd met de beginletters A t/m L.
Beresteyn van, E.A. Jhr. Mr. Dr.;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 februari 2021