Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1990-1995     

Aantal gevonden publicaties : 83   (uit: 888)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00001  
Woelige jaren 1850-1914, conflicten in gemeente Ermelo.
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1994)    [Sulman, A.]
Het onderwerp van deze doctoraalscriptie “Woelige jaren” betreft de conflicten in de toenmalige gemeente Ermelo in de periode 1850 – 1914. Vraagstelling was of het daarbij ging om sociale conflicten en of de conflicten een gemeenschappelijke basis hadden.
Lees meer...

onbekend;  
 

2. Databasenummer: 00018  
Ermelo in oude ansichten deel 3
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1991)    [Dijk van, J.W.P. en C. Kortenhoeven]
Foto’s uit het fotoarchief van de gemeente en foto’s afgestaan door particulieren vormden de basis voor dit deel, waarin oude ansichten niet alleen een beeld oproepen van het dorp Ermelo maar ook van de buurtschappen Leuvenum, Staverden, Speuld en Drie in het verleden.
Europese Bibliotheek Zaltbommel;  
 

3. Databasenummer: 00044  
Plattegrond Ermelo met overzichtskaart
Cartografie -- Ermelo - algemeen           (1991)    [Nvt]
Nvt
Falkplan-Suurland; i.s.m. G. Riemer en V.V.V. Ermelo;  
 

4. Databasenummer: 00045  
Momenten uit de geschiedenis van Ermelo
Geschiedenis (lokaal) -- Ermelo - algemeen           (1995)    [Gemeente Ermelo]
De folder ‘Momenten uit de geschiedenis van Ermelo’ geeft u informatie over de eeuwenlange geschiedenis van Ermelo. In het Staatsarchief van Düsseldorf bevindt zich een akte uit 855 na Chr. waarin reeds sprake is van het dorp Irminlo. Aangenomen wordt dat Ermelo al geruime tijd bestond. In een aantal interessante items wordt de geschiedenis van Ermelo in beeld gebracht o.a. in: Sporen in de grond (archeologie), Van heidendom naar christendom, Het klooster van Sint Jansdal, Staverden, de stad die er nooit kwam …, De postkoets bij de herberg, Barmhartigheid in Ermelo met info over diverse zorginstellingen, Recreatiebedrijven en ….. Eindelijk zelfstandig !!
gemeente Ermelo;  
 

5. Databasenummer: 00046  
Some moments from the history of Ermelo
Geschiedenis (lokaal) -- Ermelo - algemeen           (1995)    [Gemeente Ermelo]
De folder van B00045, in het Engels vertaald.
gemeente Ermelo;  
 

6. Databasenummer: 00077  
75 jaar RABOBANK Ermelo - Harderwijk 1915 - 1990
Diversen -- Ermelo - jubilea           (1990)    [Kooistra - van der Lelie, A.]
In 1990 werd het 75-jarig jubileum van de Rabobank “Ermelo-Harderwijk” gevierd. Na een inleidend hoofdstuk over de ‘grondlegger’ van de Rabobank, de Duitse burgemeester Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), volgt een rijk geïllustreerde beschrijving van de geschiedenis van de bank.
Rabobank Ermelo - Harderwijk; dr.: Flevodruk - Harderwijk;  
 

7. Databasenummer: 00128  
Chr. College Groevenbeek1971-1991
Studie/educatie -- Ermelo - onderwijs           (1991)    [Duifhuizen, L.C. - A. v. Kreuningen - J.R. Fijn van Draat]
Christelijk College Groevenbeek 1971-1991. In 1971 begonnen als dependance van het Chr. College Nassau-Veluwe te Harderwijk. De school in Ermelo was daarna 20 jaar gehuisvest in een noodgebouw. Ter gelegenheid van de ingebruikname van een nieuw schoolgebouw en van de reünie van oud-leerlingen in 1991 is dit rijk geïllustreerde gedenkboek uitgegeven.
Vereniging Chr. Voortgezet Onderwijs te Ermelo;  
 

8. Databasenummer: 00134  
In Vredesnaam
Oorlog -- Ermelo - wereldoorlog 2           (1995)    [Vlijm, Wim]
Herinneringen opgetekend door Wim Vlijm. Een authentiek verslag van ‘persoonlijke’ herinneringen en emoties van een Ermelose jongen in de bizarre oorlogstijd 1940-1945.
Oudheidk. Ver. “Ermeloo”;  
 

9. Databasenummer: 00137  
Mijn gevangenschap in 1944
Oorlog -- Ermelo - wereldoorlog 2           (1995)    [Holtrop, Roelf]
Een nog ‘gestencilde’ uitgave van de Oudheidkundige Vereniging ”Ermeloo” over Roelf Holtrop, huisarts te Ermelo van 1926-1966. In het boekje wordt in het bijzonder de periode 1940-1945 beschreven waarin veel mensen werden gevolgd, gevangen genomen en gefusilleerd. Het gevoel voor vrijheid en rechtvaardigheid leidde tot een afwijzing van het Nationaal Socialisme door de huisarts. Hij werd gevolgd in zijn doen en laten, werd gearresteerd op 4 juni 1944 en doorgestuurd naar het beruchte kamp Vught. In september 1944 kwam hij vrij. Dokter Holtrop sprak weinig over de periode van gevangenschap, wel schreef hij er voor zijn kinderen een ‘boekje’ over. Dit boekje vormde de achtergrond van deze uitgave.
Oudheidk. Ver. “Ermeloo”;  
 

10. Databasenummer: 00140  
Avontuur en waaghalzerij in Ermelo - oorlogsmemoires
Oorlog -- Ermelo - wereldoorlog 2           (1995)    [Koopsen Azn., R.]
De auteur schrijft zijn memoires aan de Tweede Wereldoorlog in 1995, vijftig jaar nadat zijn woonplaats Ermelo van het Duitse juk werd bevrijd. De gebeurtenissen die worden beschreven zijn die van een avontuurlijke puber, sommige als kwajongensstreken terwijl andere als waaghalzerij kunnen worden beschouwd.
in eigen beheer;  
 

11. Databasenummer: 00141  
Ziekenhuis Salem - De herinnering blijft . . .
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1992)    [Kooistra - van de Lelie, Arja en Anneke Dijkens - Plette]
De geschiedenis van een eeuw christelijke verzorging van zieken in Ziekenhuis Salem te Ermelo 1893-1993. Veel Ermeloërs en mensen uit omringende plaatsen zullen zich het ‘Ermelose ziekenhuis’ nog herinneren.
Flevodruk Harderwijk;  
 

12. Databasenummer: 00144  
Een jonge wever en zeven andere verhalen . . .
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1991)    [Timmer, Cees; foto’s: Jos Lammers]
Dit boek is uitgegeven t.g.v. het eeuwfeest van de Vereniging ’s Heeren Loo. In een achttal hoofdstukken staan evenzoveel verhalen over mensen met een verstandelijke handicap en wordt een beeld geschetst van de eigentijdse zorg.
Ver. ’s Heerenloo-Lozenoord t.g.v. eeuwfeest;  
 

13. Databasenummer: 00147  
Herlevend Verleden
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1992)    [Kluit, F.G.]
Het verhaal van 100 jaar verzorging voor verstandelijk gehandicapte mensen op ’s Heerenloo-Lozenoord 1891-1991. Voor allen die ooit op enigerlei wijze met de leefgemeenschap ’s Heeren Loo - Lozenoord verbonden waren, is het een prachtig ‘herinneringsboek’. Voor de bewoners bedoelt het boek, rijk voorzien van fotomateriaal, het verleden te laten herleven, een boek waarin zij o.a. hun oude paviljoen, hun medebewoners en hun (hoofd) zuster kunnen herkennen, waardoor hun verleden opnieuw kan gaan leven.
’s Heerenloo-Lozenoord;  
 

14. Databasenummer: 00159  
100 jaar kerk in Veldwijk 1890-1990
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1990)    [Dijk, Wybe (past.dienst) - Bert Boerman e.a.]
Aan de hand van foto’s en tekst heeft de redactie van dit jubileumboekje getracht de lezer mee te laten ‘beleven’. Als dit boekje de gevoelens van dankbaarheid en respect bij u kan overbrengen, heeft het aan de bedoeling beantwoord.
APZ Veldwijk; dr.: Bolhuis - Ermelo;  
 

15. Databasenummer: 00168  
"Huizen van Barmhartigheid"
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1993)    [Jak, Th. Dr.]
De zorg voor ‘zwakzinnigen’ in Nederland in de 2e helft van de 19e eeuw, met bijzondere aandacht voor ’s Heeren Loo, staat in dit boek centraal. Dr. Theo Jak beschrijft in dit boek het vervolg op het onderzoek naar de geschiedenis van de zorg van de ‘armen van geest’ in Nederland.
Vereniging ’s Heeren Loo;  
 

16. Databasenummer: 00175  
Veranderingen in bodem en vegetatie van het Speulderbos - Kaartvergelijking 1958-1988
Cartografie -- Gelderland - algemeen           (1991)    [Hommel, P.W.F.M. - E.E.J.M. Leeters - J.G. Vrielink]
Geschreven in opdracht van de Directies Staatsbosbeheer en Bos- en Landschapsbouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij..
Lees meer...

Staring - Centrum Wageningen;  
 

17. Databasenummer: 00216  
Vrijbuiters van de Veluwe
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1995)    [Fraanje, Louis]
Het werk van de auteur, natuurvriend en folklorist Jac. Gazenbeek, is nog altijd interessant om te lezen. De Veluwe bood hem een eindeloze schat aan verhalen, die hij doorspekte met wetenswaardigheden, feiten en zijn uitgebreide kennis van de natuur en cultuur.De verhalen van de auteur verbinden cultuur en natuur van dit ‘stroeve land’. In deze uitgave van Veluwse verhalen, waarin ernst en humor elkaar afwisselen, laat de schrijver u weer iets meebeleven van de sfeer van weleer.
Stichting Jac Gazenbeek;  
 

18. Databasenummer: 00228  
De herengoederen op de Veluwe – deel 2 in de gem. Nijkerk, Putten, Ermelo en Nunspeet
Genealogie -- Veluwe - algemeen           (1992)    [Jonge de, E. en B.J. van den Enk]
De ‘herengoederen’ in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo en Nunspeet worden in dit boek besproken aan de hand van de ‘protokollen van de herengoederen’, één der rijkste genealogische en historische bronnen van de Veluwe.Samengevat: Dit boek geeft de namen der eigenaren of bewoners van de herengoederen (bezittingen van de hertogen van Gelderland) op de Veluwe.
Ver. Veluwse Geslachten;  
 

19. Databasenummer: 00243  
Arent thoe Boecop – nr.57 Oorlogskroniek
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1995)    [Boer de, J.L.]
De Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” prijst zich gelukkig dat zij een aantal uitgaven van haar zustervereniging “Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop” te Elburg in haar bibliotheek heeft kunnen opnemen. In dit kader worden telkens de titel en de inhoud weergegeven. Nr. 57 – april 1995 “Oorlogskroniek”: Jan L. de Boer (1888-1951); Ten geleide; Korte Kroniek; Eindelijk vrij en Beeldverhaal bevrijding Elburg.
Oudh. Ver. Arent thoe Boecop druk: Inserto Ermelo;  
 

20. Databasenummer: 00244  
Arent thoe Boecop – nr.58 Elburger visserij in oorlogstijd
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1995)    [Norel van, Willem]
Nr. 58 – juni 1995 “Elburger visserij in oorlogstijd”: Ten geleide; De visserij te Elburg in de Tweede Wereldoorlog; Luchtoorlog boven het IJsselmeer; Schipper naast God en Oorlogsdagboek van Henk van de Wetering Azn.
Oudh. Ver. Arent thoe Boecopdr.: Inserto Ermelo;  
 

21. Databasenummer: 00245  
Arent thoe Boecop – nr.59 - oorlogsherinneringen uit Elburg
Oorlog -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1995)    [Bergstra, T. e.a.]
Nr. 59 – december 1995 “Oorlogsherinneringen uit Elburg”: Wat er in Elburg gebeurde sinds 10 mei 1940; Drie ‘Engelandvaarders’ uit Elburg; Deining in Elburg; Strafbare handelingen; Schoenmaker in Duitsland; Nooit meer iets vernomen; Fosforbommen op ’t Harde; Een sneeuwbes op zijn rustplaats; Familiedrama; Vercouteren en de LO in Elburg; Illegale pers in Elburg; Joodse onderduikers in Elburg; Duitse moord nabij Elburger haven; Verzetsgroep Old Putten; Gezin in verzet; In steen gegraveerd; Overval op distributiekantoor; Voedseltransporten ’44-’45; Ecacué met camera; Crashes in omgeving Elburg; Noodziekenhuis en Nationale feestrok.
Oudh. Ver. Arent thoe Boecopdr.: Inserto Ermelo;  
 

22. Databasenummer: 00278  
De Joodse gemeente te Elburg
Religie -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1992)    [Norel van, Willem]
In de serie “Kerkhistorie van Elburg’ is dit tijdschrift een bijzonder deeltje. De Joden hebben in de economische en sociale geschiedenis van Elburg een opvallende rol gespeeld. De synagoge en de joodse begraafplaats herinneren daaraan.
Oudh. Ver. Arent thoe Boecopdr.: Grafisch Bedr.Bredewold Wezep;  
 

23. Databasenummer: 00293  
Harderwijks BegraafregisterPublicatie 122 A 1700-1794 (chronologisch)
Genealogie -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1990)    [Ver. Vel. Geslachten / Beer – Asselt van, G.J.]
De (amateur) genealoog zal veel gegevens kunnen vinden in deze publikatie 122 a over overleden personen in Harderwijk in de periode 1700-1794. De namen zijn in chronologische volgorde weergegeven.
Ver. Veluwse Geslachten;  
 

24. Databasenummer: 00294  
Harderwijks BegraafregisterPublicatie 122 B 1700-1794 (alfabetisch)
Genealogie -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1990)    [Ver. Vel. Geslachten / Beer – Asselt van, G.J.]
Zie bij B00293 – in publikatie 122 b zijn de namen in alfabetische volgorde weergegeven.
Ver. Veluwse Geslachten;  
 

25. Databasenummer: 00306  
Historisch Jaarboek 1990
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1990)    [Spek van der, J. e.a.]
Het ‘Historisch Jaarboek Harderwijk’ is de vervanging voor de eerder verschijnende Herderewich Kroniek. Het Jaarboek is het resultaat van samenwerking tussen enerzijds de stadsarchivaris en anderzijds de Oudheidkundige Vereniging ‘Herderewich’.In dit Jaarboek zijn na het Voorwoord de volgende artikelen opgenomen: Uit den Atjeh-tijd; Werving voor het leger in Oost-Indië; De vroegere orgels van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk; Harderwijker vissersvloot in de jaren 1918-1920; Bewoners van de Hoogstraat in de 15e en 16e eeuw; Een ‘gemengd’ huwelijk in de 17e eeuw en de hypocrisie van het Harderwijker stadsbestuur; Een eeuw Groeten uit Harderwijk en Kroniek van Harderwijk 1988 en 1989,
dr.: Pankraat - Utrecht;  
 

26. Databasenummer: 00307  
Historisch Jaarboek 1994
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1994)    [Veldhuis, N.C. e.a.]
Zie 1e alinea bij B00306. Onderwerpen in dit Jaarboek: Geschiedenis van de joden in Harderwijk; De grafstenen op de joodse begraafplaats; Joodse inwoners van Harderwijk die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog; Kroniek van Harderwijk 1993.
dr.: Pankraat - Utrecht;  
 

27. Databasenummer: 00308  
Historisch Jaarboek 1995
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1995)    [Spek van der, J e.a.]
Zie 1e alinea bij B00306. In dit Jaarboek zijn de volgende artikelen te lezen: Sanatorium Sonnevanck; Hoe de trein in Harderwijk kwam?; Spectaculaire ontsnapping; Een ‘kolenbrander’ vertelt; Vogelen; Een schipbreuk in 1882 en Kroniek van Harderwijk 1994.
dr.: Pankraat - Utrecht;  
 

28. Databasenummer: 00315  
Nunspeet 1910 - Deel 1: de kom van het dorp - Bevolking en bewoning van het dorp Nunspeet
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1991)    [Bonestroo, W.A.A.E; F. van Eijck e.a.]
De werkgroep genealogie en archief van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete heeft voor het schrijven van dit boek o.a. gebruik gemaakt van een dossier van de ‘Gezondheidscommissie’ van ca 1910, dat 2000 enquêteformulieren bevatte. De werkwijze van zo’n ‘inspectie’ was als volgt: Een ambtenaar ging bij iedere woning langs met een enquêteformulier en informeerde naar hoofdbewoner, hoeveel personen (mannen en vrouwen) er woonden en wat hun leeftijd was. Ook werd de toestand van de woning beschreven door o.a. te vermelden: het aantal vertrekken, hoeveel licht er binnenkwam en het aantal vensters. Verder werd genoteerd gegevens over de drinkwatervoorziening, de veestapel, het privaat (toilet), het dak en de huurwaarde van de woning. Van de hoofdbewoner werd ook het beroep vermeld. Het boek is rijk geïllustreerd met bijpassende foto’s. Een boek dat een zeer gedetailleerd beeld geeft van de bewoners van de kom van het dorp Nunspeet in het begin van de 20e eeuw.
Heemkundige Ver. Nuwenspete Nunspeet;  
 

29. Databasenummer: 00317  
Laatste oorlogsjaar in Nunspeet
Oorlog -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1995)    [Plaatsman, Anton]
Uit een dagboek dat door de 19-jarige auteur werd bijgehouden van juli 1943 tot eind 1945 worden in dit boekje een aantal fragmenten weergegeven. Een bijzondere, persoonlijke verslaglegging van wat er in Nunspeet en verre omgeving gebeurde in dat laatste oorlogsjaar.
Heemkundige Ver. Nuwenspete Nunspeet;  
 

30. Databasenummer: 00319  
Doopboek van Nunspeet 1630-1817
Genealogie -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1992)    [Freijsen, A.G.F.A.]
In deze ‘publikatie 147a’ staat waardevolle informatie voor (amateur) genealogen.
Ver. Veluwse Geslachten Barneveld;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 13 april 2019