Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1995-2000     

Aantal gevonden publicaties : 102   (uit: 888)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00002  
Mathile Jacques Chevallier
Biografie -- Ermelo - algemeen           (1999)    [Versluis, T.G.M.]
De familie Chevallier is van grote betekenis geweest bij de ontwikkeling van het dorp Ermelo en omgeving. In de publicatie wordt een ‘portret’ beschreven van burgemeester M.J. Chevallier (1853-1909) De volgende aspecten komen daarbij aan de orde: een (beperkte) biografie van de familie Chevallier; de maatschappelijke functies voor en tijdens het burgemeesterschap van Chevallier; het functioneren van Chevallier binnen de toenmalige maatschappelijke en bestuurlijke context en de tijdgeest van ‘toen’.
Arend Datema Instituut;  
 

2. Databasenummer: 00007  
Monumentengids Ermelo
Architectuur -- Ermelo - algemeen           (2000)    [Crols, Roger; Gerard Duks; Thieu Knibbeler; Martin van Beek]
Degene die beweert dat in Ermelo en omgeving nauwelijks of geen rijks- of gemeentelijke monumenten zijn te bewonderen, komt na het inzien van dit boek bedrogen uit. Alle cultuurhistorisch waardevolle monumenten in het dorp Ermelo en de buurtschappen Drie, Horst, Houtdorp, Leuvenum, Speuld, Staverden en Telgt worden beschreven, voorafgegaan door een inleiding over de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente Ermelo door de eeuwen heen. Over de monumenten op de diverse landgoederen en instellingsterreinen wordt uitvoerige informatie gegeven. Naast deze informatie zijn over de monumenten in Ermelo en omgeving talloze, relevante foto’s te bewonderen.
Gelders Genootschap i.s.m. gemeente Ermelo;  
 

3. Databasenummer: 00008  
De straat waarin u woont
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1997)    [Dijk van, J.W.P. en C. Kortenhoeven]
De Ermelose straatnamen worden in dit boek verklaard. Nadat het college van B&W een voorstel voor naamgeving heeft gegeven, beslist de gemeenteraad welke naam wordt gegeven als officiële naam. De samenstellers hebben veel onderzoek verricht om de herkomst van historische gegevens te achterhalen van de straatnamen die in 1987 in Ermelo bekend waren. Aan alle beschrijvingen van de straatnamen is een illustratie toegevoegd.
G. Riemer;  
 

4. Databasenummer: 00021  
Herman Hendrik Vitringa
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1998)    [Beek van, P. en drs. A. Sulman]
Een jubileumuitgave van de 25-jarige gemeente Nunspeet, die m.i.v. 1 januari 1972 als zelfstandige gemeente is ontstaan uit de voormalige gemeente Ermelo. De ‘bestuurlijke’ zetel van die grote gemeente Ermelo stond in het dorp Nunspeet. De archieven van de gemeentelijke handelingen van voor 1972 worden voor een groot gedeelte beheerd door het streekarchivariaat in de gemeente Nunspeet, dat haar 10-jarig jubileum ook in 1998 vierde.
Lees meer...

gemeente Nunspeet;  
 

5. Databasenummer: 00024  
Ermelose Almanak 1999
Diversen -- Ermelo - algemeen           (1999)    [Huisman, G.]
Naast algemene zaken als kalender, weersvoorspelling, verjaardagen van het koninklijk huis etc. in de ‘Ermelose Almanak 1999’ , maakt juist de “Dorpskroniek”, een chronologie van de dorpsgeschiedenis, deze almanak zo bijzonder. Met sprongen van 25 jaar wordt teruggezien op 1974, 1949, 1924, 1899, 1874 en 1799 wat er zoal in ons dorp gebeurde.
De Courier-Putten;  
 

6. Databasenummer: 00025  
Ermelose Almanak 2000
Diversen -- Ermelo - algemeen           (2000)    [Huisman, G.]
Zie ook 00024
Lees meer...

De Courier - Putten;  
 

7. Databasenummer: 00034  
Wulfraath, de jongen uit het oude Irminloo
Cultuur -- Ermelo - algemeen           (1997)    [Sprang van, A. ; bewerkt door Ton van Mourik]
Het verhaal over Wulfraath speelt in het begin van onze jaartelling. Wulfraath is een jonge ‘Chamaaf’ die in de nederzetting Irminloo woont en geen gemakkelijk leven heeft.
Lees meer...

Oudheidk.Ver.”Ermeloo”; druk: Bolhuis Ermelo;  
 

8. Databasenummer: 00036  
Het land van Folckerus - archeologische route nr.14
Geschiedenis (lokaal) -- Ermelo - algemeen           (1997)    [Hegener, Michiel]
De route kan enigszins ‘gedateerd’ zijn, de gegeven informatie is daarentegen nog zeer ‘actueel’! Veel info over archeologische bijzonderheden.
Provincie Gelderland;  
 

9. Databasenummer: 00045  
Momenten uit de geschiedenis van Ermelo
Geschiedenis (lokaal) -- Ermelo - algemeen           (1995)    [Gemeente Ermelo]
De folder ‘Momenten uit de geschiedenis van Ermelo’ geeft u informatie over de eeuwenlange geschiedenis van Ermelo. In het Staatsarchief van Düsseldorf bevindt zich een akte uit 855 na Chr. waarin reeds sprake is van het dorp Irminlo. Aangenomen wordt dat Ermelo al geruime tijd bestond. In een aantal interessante items wordt de geschiedenis van Ermelo in beeld gebracht o.a. in: Sporen in de grond (archeologie), Van heidendom naar christendom, Het klooster van Sint Jansdal, Staverden, de stad die er nooit kwam …, De postkoets bij de herberg, Barmhartigheid in Ermelo met info over diverse zorginstellingen, Recreatiebedrijven en ….. Eindelijk zelfstandig !!
gemeente Ermelo;  
 

10. Databasenummer: 00046  
Some moments from the history of Ermelo
Geschiedenis (lokaal) -- Ermelo - algemeen           (1995)    [Gemeente Ermelo]
De folder van B00045, in het Engels vertaald.
gemeente Ermelo;  
 

11. Databasenummer: 00052  
Informatiegids Ermelo 1998
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1998)    [Gemeente Ermelo]
Informatiegids Ermelo 1998 De jaarlijks verschijnende informatiegids/gemeentegids van Ermelo is bedoeld als handig naslagwerkje voor de Ermeloërs, die informatie nodig hebben over overheidsdiensten, instellingen, verenigingen etc. Na jaren kunnen de gidsen ook dienst doen als ‘informatiebronnen voor de (amateur) historicus’.
Suurland Falkplan Eindhoven;  
 

12. Databasenummer: 00063  
Inventaris van het archief van de gemeente Ermelo en haar rechtsvoorgangers 1796-1912 (1970)
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1996)    [Tabak, J. en P. van Beek]
Na een inleidend hoofdstuk over ‘geschiedenis en organisatie van de gemeente Ermelo vanaf 1795’ wordt een uitgebreide inventarisatie gegeven over ‘archiefstukken over de gemeente Ermelo’ die zich bevinden in de archiefbewaarplaats te Nunspeet. Een lijvig boekwerk.
Streekarchivariaat Elburg –Nunspeet - Oldebroek;  
 

13. Databasenummer: 00068  
Twaalf eeuwen Telgt
Geschiedenis (lokaal) -- Ermelo - buurtschappen           (1998)    [Hartskamp van, Henk]
Het jaartal 806 is bepalend geweest voor de titel van “Twaalf eeuwen Telgt”. Het oudste, bewaard gebleven, archiefstuk waarin de naam Telgt (Telgud) voorkomt, dateert uit dat jaar. Een bijzonder boek met een verhalende beschrijving over de buurtschap Telgt bij Ermelo en haar inwoners in een periode van twaalf eeuwen.
A. Hoogenboom / H. Termaat; A. Vlijm / H. van Wilgenburg;  
 

14. Databasenummer: 00071  
100 jaar een eeuwigheid
Geschiedenis (lokaal) -- Ermelo - jubilea           (1999)    [Dijk van, Hans]
Het boek is uitgegeven i.v.m. het 90-jarig bestaan van de drukkerij en is o.a. geschikt voor jongeren van ca 12 jaar en beschikbaar gesteld aan alle basisschoolleerlingen van groep 7 in Ermelo. In vogelvlucht wordt een idee gegeven hoe in de periode tussen 1899 en 1999 technologische veranderingen hun weerslag hebben gehad op het dagelijks leven in een ‘eenvoudig' Veluws dorp als Ermelo.
dr.: Bolhuis Ermelo - t.g.v. 90 jr. Bolhuis Ermelo;  
 

15. Databasenummer: 00072  
100 jaar Piet Cronjé 1900-2000
Sport -- Ermelo - jubilea           (1999)    [Kamphorst, P.R. e.a.]
Over het wel en wee van de ‘schietvereniging Piet Cronjé in Ermelo’ in de 20e eeuw is in het boek, dat als jubileumgeschenk t.g.v. haar 100-jarig bestaan aan de leden is uitgereikt, een samenvatting van de verenigingsgeschiedenis beschreven.
Schietvereniging Piet Cronjé Ermelo;  
 

16. Databasenummer: 00129  
Chr. College Groevenbeek 1974-1999
Studie/educatie -- Ermelo - onderwijs           (1999)    [Hagoort, W. - J.R. Fijn van Draat - A. van Kreuningen]
In 1999 verscheen dit ‘fotoboek’ t.g.v. het officiële 25-jarig bestaan van het Christelijk College Groevenbeek. Door het boek bladerend, herken je vele, ‘oude’ bekenden.
Vereniging Chr. Voortgezet Onderwijs te Ermelo;  
 

17. Databasenummer: 00134  
In Vredesnaam
Oorlog -- Ermelo - wereldoorlog 2           (1995)    [Vlijm, Wim]
Herinneringen opgetekend door Wim Vlijm. Een authentiek verslag van ‘persoonlijke’ herinneringen en emoties van een Ermelose jongen in de bizarre oorlogstijd 1940-1945.
Oudheidk. Ver. “Ermeloo”;  
 

18. Databasenummer: 00137  
Mijn gevangenschap in 1944
Oorlog -- Ermelo - wereldoorlog 2           (1995)    [Holtrop, Roelf]
Een nog ‘gestencilde’ uitgave van de Oudheidkundige Vereniging ”Ermeloo” over Roelf Holtrop, huisarts te Ermelo van 1926-1966. In het boekje wordt in het bijzonder de periode 1940-1945 beschreven waarin veel mensen werden gevolgd, gevangen genomen en gefusilleerd. Het gevoel voor vrijheid en rechtvaardigheid leidde tot een afwijzing van het Nationaal Socialisme door de huisarts. Hij werd gevolgd in zijn doen en laten, werd gearresteerd op 4 juni 1944 en doorgestuurd naar het beruchte kamp Vught. In september 1944 kwam hij vrij. Dokter Holtrop sprak weinig over de periode van gevangenschap, wel schreef hij er voor zijn kinderen een ‘boekje’ over. Dit boekje vormde de achtergrond van deze uitgave.
Oudheidk. Ver. “Ermeloo”;  
 

19. Databasenummer: 00140  
Avontuur en waaghalzerij in Ermelo - oorlogsmemoires
Oorlog -- Ermelo - wereldoorlog 2           (1995)    [Koopsen Azn., R.]
De auteur schrijft zijn memoires aan de Tweede Wereldoorlog in 1995, vijftig jaar nadat zijn woonplaats Ermelo van het Duitse juk werd bevrijd. De gebeurtenissen die worden beschreven zijn die van een avontuurlijke puber, sommige als kwajongensstreken terwijl andere als waaghalzerij kunnen worden beschouwd.
in eigen beheer;  
 

20. Databasenummer: 00150  
De nieuwe koers
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1999)    [Jak, Th. Dr.]
Van de auteur van dit boek verscheen in 1988 de dissertatie ‘Armen van geest’ over de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse zwakzinnigenzorg. Het boek over ‘Vernieuwing van de gereformeerde inrichtingszorg voor mensen met een verstandelijke handicap 1919-1939’, is een vervolg op een omvangrijke ‘studie’ over de zorg voor zwakzinnigen in de 2e helft van de 19e eeuw.
’s Heeren Loo Zorggroep;  
 

21. Databasenummer: 00154  
Om gezien te worden
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1996)    [Dijkhuizen, Sietzo]
75 jaar Kijk op blindenzorg, een jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Christelijk Blindencentrum Sonneheerdt te Ermelo met o.a. informatie over woonvoorzieningen, recreatievoorzieningen, arbeidsvoorzieningen voor blinden en slechtzienden.
Ver. Chr. Blindeninstituut Sonneheerdt dr.: Proson Ermelo;  
 

22. Databasenummer: 00158  
Orde in ’t gesticht
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1999)    [Dijk van, Hans; Berend Karssen e.a.]
Boekje over een eeuw veldwachter op Veldwijk (1898-1998). De rode draad in het boekje wordt gevormd door een veranderend ‘ambt’ in veranderende tijden, onder invloed van nieuwe inzichten in de psychiatrie en de maatschappij.
APZ Veldwijk; dr.: VH Graphic Nunspeet;  
 

23. Databasenummer: 00164  
Moeder Veldwijk EEN LIBER AMICORUM - gedachten en verhalen
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1999)    [Groot de, Peter Dr. en diverse anderen]
In ruim 40 korte artikelen worden door diverse auteurs verschillende ‘gedachten en verhalen over psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk’ geschreven.
Kon. Drukkerij Callenbach;  
 

24. Databasenummer: 00179  
De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (1996)    [Wissing van, P.W.]
Na het verschijnen van ‘Homines novi De eerste volksvertegenwoordigers van 1795’ in het jaar 1993 werd onder auspiciën van het Rijksarchief in Gelderland een werkgroep samengesteld die archivarissen, onderzoekers en verschillende historische en genealogische verenigingen in Gelderland polste om alle 366 ‘representanten’ in beeld te brengen. De initiatiefnemer, drs. P.W. van Wissing, geeft in de inleiding van dit boek een overzicht van de ‘staatkundige ontwikkelingen’ van voor, tijdens en kort na de omwenteling van 1795.
Schiphouwer en Brinkman;  
 

25. Databasenummer: 00180  
Leemtenlijst van de Gelderse geschiedenis in de 19e en 20e eeuw.
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (1999)    [Kamermans, Johan e.a.]
De ‘Redactie Provinciale Historische Publicaties Gelderland’ wilde een ‘leemtenlijst’ om de geschiedschrijving over Gelderland in de 19e en 20e eeuw te stimuleren. Een leemtenlijst is een overzicht van onderwerpen waarover grondige studies ontbreken en gemist worden.In het boek komen de volgende hoofdstukken aan de orde: Ruimtelijke ordening en infrastructuur; Overheid; Economische en sociale geschiedenis en Cultuurgeschiedenis.
redactie Prov. Publ. Gelderland - druk: Zuidam&Zn. Woerden;  
 

26. Databasenummer: 00199  
Tussen IJsselvliedt en Essenburg
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1999)    [Sulman, A. (eindred.) e.a.]
Een fraai uitgevoerd boek waarin de geïllustreerde teksten bijzondere aandacht besteden aan de landgoederen op de Noord - Veluwe. De oorspronkelijke Zuiderzeestraatweg, een voormalige ‘tolweg’ tussen Zwolle en Amersfoort, is nog steeds herkenbaar in het landschap.In deze uitgave wordt de geschiedenis van een aantal landgoederen, hun plaats in het landschap en hun bewoners beschreven.
Oudh. Ver. De Broeklanden - Oudh. Ver. Arent thoe BoecopHeemk. Ver. NuwenspeteStreekarchivariaatdr.: Bredewold Wezep;  
 

27. Databasenummer: 00202  
De Noord-West Veluwe bevrijd
Oorlog -- Veluwe - algemeen           (1996)    [Mooren van der, F.J.]
In de periode februari – mei 1995 werden in het Ermelo’s Nieuwsblad artikelen gepubliceerd ter gelegenheid van de herdenking van het 50-jarig jubileum van de bevrijding. In de artikelenreeks werd geschreven over de ‘jaren van onderdrukking’ en de ‘bevrijdingstocht over de Noord-West Veluwe’. Canadese veteranen die hier te gast waren en inwoners van Ermelo genoten van festiviteiten en herdenkingen in 1995.
gemeente Ermelo - drUK: Bolhuis Ermelo;  
 

28. Databasenummer: 00208  
Het was en blijft een uitdaging
Jubileum -- Veluwe - algemeen           (1997)    [Duinkerken, J.]
Het jubileumboekje met een schat aan wetenswaardigheden over het 25-jarig bestaan van de ‘Intergemeentelijke Samenwerking tussen de volgende gemeenten op de Noordwest-Veluwe: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet. Oldebroek en Putten’.
druk: Inserto - Ermelo;  
 

29. Databasenummer: 00216  
Vrijbuiters van de Veluwe
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1995)    [Fraanje, Louis]
Het werk van de auteur, natuurvriend en folklorist Jac. Gazenbeek, is nog altijd interessant om te lezen. De Veluwe bood hem een eindeloze schat aan verhalen, die hij doorspekte met wetenswaardigheden, feiten en zijn uitgebreide kennis van de natuur en cultuur.De verhalen van de auteur verbinden cultuur en natuur van dit ‘stroeve land’. In deze uitgave van Veluwse verhalen, waarin ernst en humor elkaar afwisselen, laat de schrijver u weer iets meebeleven van de sfeer van weleer.
Stichting Jac Gazenbeek;  
 

30. Databasenummer: 00217  
Vrijbuiters van de Veluwe 2
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1997)    [Fraanje, Louis]
Zie bij B00216. In dit boek werd opnieuw een aantal verhalen van de auteur en verteller Gazenbeek gebundeld, verhalen die hij ‘vergaarde’ al zwervend over de Veluwe. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan ‘stropersavonturen’. Vroeger deden de stropers hunstroperswerk uit armoede en ‘om den brode’.
Stichting Jac Gazenbeek;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 juni 2021